Επανασύνδεση ρεύματος ευπαθών ομάδων από τον δήμο Χαϊδαρίου

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά

Ο δήμος Χαϊδαρίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ β΄ 474/14-02-2018, πρόκειται να δεχτεί αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς συμπολίτες μας των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί έως και τις 21/09/2018 λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.

Πληροφορίες κοινωνική υπηρεσία τηλ.: 213-2047266, 213-2047267

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου
 3. Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών
 4.  Ε9
 5.  ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών
 6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
 8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α
 9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου
 10.  Μισθωτήριο συμβόλαιο
 11. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνες δηλώσεις
 12.  Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι κομμένο το ρεύμα πριν τις 14/02/2018