ΥΠΕΣ: 106 εκατ. ευρώ στους δήμους ως 6η δόση από τους ΚΑΠ για το 2018

Ενέκρινε ο Πάνος Σκουρλέτης

Την 6η τακτική επιχορήγηση του έτους 2018 στους δήμους της χώρας από τους ΚΑΠ, συνολικού ύψους 106.669.018,49 ευρώ, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Ολόκληρη η απόφαση:

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α’) «Πρόγραµµα “Πολιτεία” για τη
µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α’) «Αναδιοργάνωση του εθνικού συστήµατος
κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις».
3.- Τις διατάξεις του Π.∆.164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα».
4.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
5.- Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών,
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
6.- Τη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών
και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές».
7.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη
του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα».
8.- Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη
των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».
Αθήνα 12 Ιουνίου 2018
Αρ.Πρωτ.: 27292
2
9.- Τις διατάξεις του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
10.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1726/1944 «περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και
κωδικοποιήσεως των περί του Ταµείου Ασφαλίσεων ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ισχυουσών
διατάξεων» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 και 115 παρ.1 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ
58 Α΄) «περί διοικητικής και οργανωτικής µεταρρύθµισης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
11.- Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις».
12.- Την υπ’ αριθµ.1557/18.01.2018 (ΦΕΚ 118 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικώ 8 ν και
Οικονοµικών «Μείωση ποσοστού χρηµατοδότησης του Λογαριασµού Εξυγίανσης των ΟΤΑ».
13.- Το Π.∆. 123/04.11.2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
14.- Την υπ΄αριθµ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών «Ρυθµίσεις θεµάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθµού
καθώς και Νοµικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ ΑΕ».
15.- Την υπ΄αριθµ. 5711/10.3.2017 (ΦΕΚ 767 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός ύψους και διαδικασίας απόδοσης
προσόδου στον Φορέα ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονοµίας “Αντώνης Τρίτσης”».
16.- Τις υπ΄αριθµ. 10309, 21555/27.06.2017, 38826, 38889/02.02.2017, 3161/31.01.2017,
10982/11.07.2016, 21206/23.06.2016, 5998/02.06.2016, 15148/05.05.2016, 5555/23.02.2016,
41322/25.11.2015, 21814/26.06.2015, 20622/17.06.2015, και 11484/03.04.2015 ΚΥΑ περί συµψηφισµού
οφειλών τους προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
17.- Την από 18.10.2013 πρόταση της ΚΕ∆Ε περί επαναπροσδιορισµού των κριτηρίων κατανοµής των
ΚΑΠ αναφορικά µε την τακτική επιχορήγηση και το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των ∆ήµων, όπου
λαµβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του πληθυσµού όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή του 2011.
18.- Την µε Α.Π ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/27098/12-10-2007 (ΦΕΚ 2023 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου.
19.- Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραµµένες στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2018 και αφορούν
στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ∆ήµων.
20.- Το χρηµατικό υπόλοιπο του λογαριασµού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων».
3
Αποφασίζουμε
Α. Κατανέµουµε, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», ποσό
106.669.018,49 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (ΣΤ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους
τους ∆ήµους της Χώρας, σύµφωνα µε τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Το αποδιδόµενο ποσό έχει προκύψει λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
1) την παρακράτηση του προβλεπόµενου ποσοστού χρηµατοδότησης 1% του Προγράµµατος
Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως ισχύει. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε
ποσό 1.089.454,55 € και θα κατατεθεί στον λογαριασµό του Υπουργείου στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε την ονοµασία «Λογαριασµός Εξυγίανσης των ΟΤΑ»,
2) τον συµψηφισµό ποσού των υπόχρεων ∆ήµων Αµαρουσίου, Πειραιώς, Φυλής, Κορυδαλλού,
Περάµατος, Σαλαµίνας και Σπάτων-Αρτέµιδας Ν. Αττικής, Ορχοµενού Ν. Βοιωτίας, Ερέτριας Ν.
Εύβοιας, Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, Καλυµνίων Ν.∆ωδεκανήσου και
Έδεσσας Ν. Πέλλας σύµφωνα µε τις σχετικές ΚΥΑ περί συµψηφισµού οφειλών τους προς το Ελληνικό
∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία, το οποίο θα αποδοθεί µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου µας
προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων,
3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους ∆ήµους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
υπ΄αριθµ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β΄) ΚΥΑ «Ρυθµίσεις θεµάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθµού καθώς και Νοµικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥ∆ΑΠ και
ΕΥΑΘ ΑΕ»,
4) την παρακράτηση ποσού από τους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υπ΄αριθµ. 5711/10.3.2017 (ΦΕΚ 767 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισµός ύψους και διαδικασίας απόδοσης
προσόδου στον Φορέα ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονοµίας “Αντώνης Τρίτσης”» και
5) τον συµψηφισµό ποσού των υπόχρεων ∆ήµων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων
που δικαιούνται από ΚΑΠ.
B. Από το ανωτέρω αποδιδόµενο ποσό παρακρατείται και αποδίδεται µε χρηµατική εντολή του
Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσό 2.304.400,00 € υπέρ του ΤΠ∆ΚΥ
(πρώην ΤΑ∆ΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθµ. 2455/01.03.2018,
2079/01.03.2018, 2669/28.02.2018, 40703/28.02.2018, 15541/30.04.2018,
16000/02.05.2018 και 21424/21-05-2018 αποφάσεις µας, για µερική ή ολική εξόφληση οφειλών
∆ήµων.
Γ. Τα αποδιδόµενα µε την παρούσα απόφαση ποσά στους ∆ήµους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του
Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισµού τους, προορίζονται για την
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας
του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται µε ξεχωριστές
αποφάσεις µας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.
∆. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :
4
1) οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών
και των χώρων άθλησης που µεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθµού, σε εφαρµογή των ν.2880/2001 και
ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες µισθοδοσίας των κατατασσόµενων σε θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζοµένων σε προγράµµατα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική
Μέριµνα και για ΑµεΑ, σε εφαρµογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16
του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
2) οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥ∆Κ των Κρατικών Περιφερειών, που
µετατάχθηκαν σε ∆ήµους, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,
3) οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που µεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε ∆ήµους, σύµφωνα µε τη παρ.1α του άρθρου 18 του
ν.3870/2010, για τον καθαρισµό σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητάς τους,
4) οι δαπάνες µισθοδοσίας των µεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθµού από τους οµίλους
ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ
5) οι δαπάνες µισθοδοσίας του µονίµου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων
7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών και
6) οι δαπάνες µισθοδοσίας του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που µετατάχθηκε σε
∆ήµους από την 1-1-2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστηµα
εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού