Ιδρύεται «και με τη βούλα» ο κρατικός φορέας διαχείρισης κοινοχρήστων για το Ελληνικό

Εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης

Την ίδρυση κρατικού φορέα διαχείρισης του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Η σύσταση του Φορέα, εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος.

Θα πρόκειται για το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά», θα αναλάβει από την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έως τη μεταφορά- διάθεση απορριμμάτων, τον ηλεκτροφωτισμό και τη συντήρηση των οδικών υποδομών μέσα στο πρώην αεροδρόμιο.

Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα

1. Σκοπός του Φορέα είναι: α) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του Ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας, και β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (εφεξής ο «Σκοπός»).

2. Ειδικότερα ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για:
α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
β. την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων,
γ. την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού,
δ. τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους,
ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών,
στ. την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων,
ζ. τη διενέργεια δημοπρατήσεων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του,
η. την έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δημοπρατήσει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του,
θ. τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, καθώς και τη φύλαξή του,
ι. την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση αυτών.

3. Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν συμπεριλαμβάνεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠΠΑ). Οι βασικές αρχές επίτευξης και διατήρησης συγκεκριμένου επιπέδου υπηρεσιών καθώς και οι ποιοτικές προδιαγραφές συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού αποτυπώνονται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 11.1 παρ. στ (i) της Σύμβασης συμφωνία, που θα καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

4. Ο Φορέας ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητάς του, εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα.

5. Το οικονομικό αποτέλεσμα του Φορέα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.