Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Κ.Α.Π.ΠΑ. του δήμου Γλυφάδας

Αντικείμενο του έργου είναι οι "Πολιτιστικές Δραστηριότητες"

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» του δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα.

Αντικείμενο του έργου είναι οι «Πολιτιστικές Δραστηριότητες» του δήμου με διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΜΕ_1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΜΕ_1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ