Ανακοίνωση – ενημέρωση ρύθμισης οφειλών προς τον δήμο Ηλιούπολης

Για τον νόμο (ΑΡΘΡ.110 N.4611/2019)

Ο δήμος Ηλιούπολης κάνει γνωστό πως δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ73/Α΄/17-05-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α ́βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Στο μέρος Γ΄ του ανωτέρου νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, και συγκεκριμένα:
  • α) Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι έως σήμερα βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 17/07/2019.
  • β) Οι οφειλές μπορεί να εξοφληθούν έως και σε 100 μηνιαίες και ισόποσες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ.
  • γ) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι οφειλέτες απαλλάσσονται ποσοστιαία από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
  • δ) Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι έως 17/09/2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής διαχείρισης του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:30